ACHIZIȚIONARE DE PRODUSE ONLINE

Acest site este o producție a S.R.L.”LIUCA-GASTRO”.

S.R.L. ”LIUCA-GASTRO”, cu adresa juridică în Republica Moldova, Mun.Chișinău, str.V.Dokuceaev, 2, ap./oficiul 82, Cod fiscal: 1014620003890, denumită în continuare “BeerCafe & BottleShop”/ “https://beercafe.md” / “beercafe.md”.

Orice persoană care accesează site-ul www.beercafe.md și se înregistrează în mod valabil, comunicând BeerCafe & BottleShop toate datele necesare, va fi denumită în continuare “Utilizator”.

Orice utilizator a transmis si finalizat o comanda cu privire la unul dintre produsele puse in vânzare pe site-ul www. beercafe.md va fi denumit in continuare “Client”.

Prin accesarea site-ului www. beercafe.md toți utilizatorii consimt în mod expres să respecte termenii și condițiile prezentate mai jos, precum și legislația aplicabilă în domeniu, inclusiv termenii și condițiile politicii de confidențialitate, care se regăsesc detaliate, separat, în secțiunile prezentate pe site.

Art. 1. DEFINIȚII

1.1. Pentru îndepărtarea oricăror interpretări contrare, in înțelesul prezentului contract, următorii termeni au definițiile date mai jos:

1.2. Site reprezintă domeniul www.beercafe.md precum și subdomeniile acestuia.

1.3. Serviciu — pus la dispoziție de ”LIUCA-GASTRO” S.R.L. prin intermediul platformei online ce poate fi accesată la www.beercafe.md — serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile publice disponibile ale site-ului, în sensul acordării posibilității Utilizatorului/Clientului să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță dar fără a se limita la acestea (inclusiv telefonic).

1.4. Comanda reprezintă documentul electronic, generat ca urmare a accesării site-ului www.beercafe.md de către un Utilizatorul care a acceptat termenii si condițiile de utilizare prezentate pe site.

1.5. Prin lansarea unei comenzi pe site, Utilizatorul este de acord, in mod ferm si expres, cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Beercafe.md își derulează operațiunile, neputand invoca ulterior eventuale imprejurari/stari de fapt de natura a modifica aceste forme de comunicare.

1.6. Produse – orice produs încărcat pe pagina corespondentă adresei web www.beercafe.md, cu mentiunea ca, in anumite situatii, pot exista eventuale diferente, nesemnificative, care nu sunt apte sa modifice caracteristicile esentiale, de baza, ale produsului.

1.7. Contractul — reprezintă o Comanda confirmată în prealabil de către reprezentanții Beercafe.md, prin care se acceptă  livrarea  produsului sau a produselor comandate de Client cu respectarea codului Civil al RM prinvinde incheierea unui contract de furnizare de produse încheiat intre un comerciant si un consumator, in cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează in mod exclusiv, înainte si la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicație la distanta.

1.8. Data intrării in vigoare a contractului — este data confirmării Comenzii de către reprezentanții Beercafe.md, data la care contractul se considera legal incheiat, cu toate consecintele juridice ce deriva din aceasta stare de fapt.

1.9. Specificații – toate specificațiile privind produsele încărcate pe site, astfel cum acestea au fost puse la dispoziție de producător. În cazul în care, între specificațiile puse la dispoziție de producător (ingrediente, imagine, etichete ori ambalaj, enumerarea avand caracter exemplificativ si nu limitativ) apar diferențe ca rezultat al modificărilor impuse de producător, ori rezulta alte diferente cauzate exclusiv de catre producator, Beercafe.md nu își asumă răspunderea privind imaginea produselor prezentate pe site-ul www.beercafe.md, ori a diferentelor (ingrediente, imagine, etichete ori ambalaj, enumerarea avand caracter exemplificativ si nu limitativ) cauzate exclusiv de catre producator, clientul neputand invoca in contra BeerCafe & BottleShop aspecte ori alte stari de fapt de natura a atrage raspunderea subscrisei, indiferent de natura acesteia.

1.10. Prezenții termeni si condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului de vânzare-cumpărare la distanța și se vor supune prevederilor Codului Civil al RM, precum si oricarei alte norme in materie, in vigoare la data incheierii si derularii contractului. In masura in care exista norme care guverneaza aceeasi situatie de fapt, norme care sunt contradictorii, aplicabilitate va avea acea norma cu caracter mai favorabil fata de partea in culpa.

Art. 2. CONDIȚII GENERALE

2.1. Prin documentul prezent va aducem la cunoștința regulamentul privind termenii și condițiile de folosire a site-ului Beercafe.md

2.2. Utilizarea site-ului www.beercafe.md (navigarea, accesul, cumpărarea produselor de pe acest site, prelucrarea datelor cu caracter personal, etc.) implică garanția din partea clientului că a împlinit vârsta de 18 ani, astfel încât beneficiază de drepturile legale pentru a valida o comandă și că este de acord cu termenii și condițiile expuse în conținut. Astfel, cel care a împlinit 18 ani beneficiază de toate drepturile și obligațiile contractuale, izvorâte din raportul juridic generat de lansarea comenzii, respectiv confirmarea acesteia.

2.3. Administratorul site-ului www.beercafe.md își rezervă dreptul de a modifică în orice moment conținutului acestui acord fără o notificare în prealabil. 2.4. Prin folosirea site-ului/conținutului/, Utilizatorul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, morale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse site-ului sau conținutului aparțînând ”LIUCA-GASTRO” S.R.L., în conformitate cu legislația moldovenească în vigoare.

2.5. Cumpărătorul/Clientul nu poate să revoce acordul exprimat în favoarea condițiilor prezente în cuprinsul site-ului www.beercafe.md  pe perioada derulării unui contract sau până în momentul în care acesta nu va achita contravaloarea tuturor contractelor neonorate față de ”LIUCA-GASTRO” S.R.L. Excepție face acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal însă o astfel de eventuală revocare nu are niciun fel de consecință asupra raporturilor contractuale anterioare, deja născute, în baza cărora au luat naștere în mod valabil obligații de plata, dar neonorate, acestea urmând a fi achitate, integral, indiferent de opțiunea clientului privitoare la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, această opțiune producând efecte numai pentru viitor nu și pentru situații anterior născute.

2.6. În cazul în care Utilizatorul/Clientul a achitat contravaloarea tuturor contractelor neonorate față de ”LIUCA-GASTRO” S.R.L. și își menține intenția de revocare a acordului exprimat în favoarea condițiilor prezente în cuprinsul site-ului: www.beercafe.md  pe perioada derulării unei comenzi, ”LIUCA-GASTRO” S.R.L. urmează să anuleze cererea de produse a Utilizatorului/Clientului cu obligația părții de a achita cheltuileli suportate de Beercafe.md.

Art. 3. OBIECTUL CONTRACTULUI.

3.1. Obiectul Contractului îl constituie vânzarea produsului/produselor comandate pe site de către Client și confirmate pentru livrare de către reprezentanții Beercafe.md . În comandă vor fi înscrise în mod obligatoriu: prețul de vânzare al produsului/produselor comandate, modalitatea de plată, precum și termenul de plată. Cu toate acestea, lipsa vreunui astfel de element nu lipsește de efecte juridice raportul contractual valabil născut prin lansarea, respectiv confirmarea comenzii, în măsură în care acest raport contractual poate fi ușor și rezonabil verificat, la fel și consecințele sale juridice.

3.2. Proprietatea asupra produselor va fi transferată la momentul efectuării plății de către Client în locația indicată în comandă (chiar dacă în acea locație nu se regăsește clientul personal, plata urmând a fi realizată de o altă persoană, dar în locația indicată de client și pentru produsele comandate de acesta), înțelegând prin livrare — semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factură fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Beercafe.md.

Art.4. PRETUL DE VANZARE. MODALITATI DE PLATĂ

4.1. Prețul de vânzare al produselor este cel afișat pe site.  Prețul afișat include TVA, precum și orice altă taxă aplicabilă (cu excepția cheltuielilor de livrare ale produsului/produselor). Prețul de vânzare poate fi modificat de către Beercafe.md, în orice moment fără o notificare prealabilă.

Prețul final al produselor nu poate fi negociat. Beercafe.md își rezervă dreptul exclusiv de a refuză unilateral o negociere în măsură în care această a fi în detrimentul activității economice a societății ori există riscul că o astfel de negociere să creeze dezavantaje viitoare societății, indiferent de natură lor. În urmă negocierii, prețul rezultat nu poate fi superior celui afișat pe site, cu excepția unor cazuri justificate precum comandarea anumitor produse ori anumitor cantități de produse, cu un anumit termen de livrare solicitat de către client dar care ar genera pentru furnizor un efort suplimentar față de cel normal, generat de o comandă uzuală.

4.2. În momentul confirmării comenzii, Beercafe.md va emite o factură (un bon fiscal) pentru produsele ce urmează a fi livrate, Utilizatorul  fiind obligat să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii/bonului fiscal în conformitate cu legislația în vigoare, asumându-și întreagă responabilitate pentru exactitatea și corectitudinea acestora.

4.3. BeerCafe & BottleShop se obligă să onoreze, în condiții rezonabile, toate comenzile primite, fără discriminare în rândul clientelei. Cu toate acestea, BeerCafe & BottleShop își rezervă dreptul de a refuză unilateral, în mod întemeiat, onorarea anumitor comenzi în măsură în care apreciază, pe baza unor împrejurări reale și obiective, că furnizarea produselor comandate către anumite persoane fie încalcă normele în vigoare, fie nu ar fi oportună realizarea livrării (spre exemplu, comandă este realizată de o persoană care a mai comandat anterior produse însă fie nu a onorat plata acestora, fie a onorat-o cu întârziere, fie a onorat-o parțial, în mod total nejustificat, etc.), fie prin realizarea unei astfel de relații comerciale societății i s-ar aduce un prejudiciu, indiferent de natra lui. În aceste cazuri, subscrisă nu este răspunzătoare pentru neonorarea comenzii iar clientului/utilizatoruli nu i se va percepe niciun cost.

4.4. De asemenea, Beercafe.md își rezervă dreptul de a refuză onorarea unei comenzi/de a o anula unilateral în măsură în care această a fost plasată de o persoană care a manifestat față de subscrisă o atitudine neconformă normelor în vigoare ori a adoptat față de această o atitudine/conduită ostilă, sicanatorie, cu vădită rea credință sau nejustificată. Beercafe.md își rezervă dreptul de a refuză onorarea unei comenzi/de a o anula unilateral în măsură în care, pe baza unor elemente obiective, se poate trage concluzia că există premisele adoptării unei astfel de conduite față de subscrisă.

4.5. Băuturile alcoolice se pot achiziționa doar de către persoanele care au împlinit vârstă de 18 ani (cu excepâia produselor ce constituie — Gustări). Livrarea comenzii poate fi anulată în orice moment în măsură în care se depistează, prin orice mijloc, în intervalul lansării comenzii și cel al livrării sale efective, faptul că cel care a lansat comandă, este minor ori există alte impedimente ori indicii, de natură a-i afecta discernământul ori capacitatea de exercițiu.

4.6. Modalitățile de plată sunt:

—  Plata în numerar — în lei, integral, la livrare sau la ridicarea produselor din cafeneaua BeerCafe & BottleShop. În cazul livrării produsului printr-o firmă de curierat, plata acestuia se va face curierului delegat, respectiv firmei de curierat, pe baza de chitanță că și act doveditor al plății. Efectuarea plății de către client reprezintă acceptul privind conformitatea produsului/produselor livrate.

—  Plata cu cardul bancar — procesare securizată prin intermediul unei instituții bancare, comision 0%, direct pe site. Comandă poate fi denunțată unilateral, fără nicio obligăție din partea furnizorului, în măsură în care tranzacția este invalidată că urmare a neacceptării cardului clientului, în cazul plății on line.

4.7. În ipoteza în care clientul lansează comandă pe site-ul Beercafe.md, beneficiind de transport gratuit și achitând prețul produselor comandate cu cardul bancar, însă furnizează date eronate sau incomplete, astfel încât produsele comandate se vor întoarce retur către furnizor, acesta din urmă va restitui clientului prețul achitat din care va fi scăzută contravaloarea transportului.

4.8. Promoțiile/ofertele prezente pe site sunt valabile în limita stocului disponibil și numai în perioada indicată pe site, în condițiile afișate pe site.

4.9. În cazul în care contractul nu poate fi executat întrucât produsul nu este/nu mai este disponibil, Beercafe.md va informa Clientul despre această indisponibilitate, la dată la care a luat cunoștință despre acest caz. În eventualitatea în care produsul a fost deja plătit, sumele primite că plata vor fi rambursate săi în termen de maximum 30 de zile, cu excepția cazului în care părțile convin altfel.

4.10. Beneficiarul produselor livrate datorează Beercafe.md penalități de întârziere în cuantum de 0,5%/zi întârziere, calculate la valoarea totală a facturii, reprezentând prețul total al produselor livrate, cu începere din a două zi ulterioară livrării, în măsură în care plata nu s-a realizat anterior sau concomitent recepționării mărfurilor.

Art. 5. LIVRAREA PRODUSELOR

5.2. Produsul poate fi ridicat direct de la magazinele beercafe.md conform opțiunii Clientului atunci când plasează comandă online. După lansarea comenzii de către client, această va fi confirmată telefonic de Beercafe.md, clientului comunicandu-i-se dată și ora la care poate ridică produsul, având în vedere că există posibilitatea că la trimiterea comenzii această fie să nu se regasească, fie să se regasească doar parțial pe stoc în magazin. În lipsa confirmării menționate anterior, clientul se poate prezența în vederea ridicării produsului comandat, însă exclusiv pe riscul sau, existând posibilitatea că la dată prezentării sale, fără o confirmare în prealabil, produsul comandat să nu fie disponibil, Beercafe.md neasumându-și niciun fel de răspundere în acest caz.

5.3. Livrarea se face numai în rază orașului Chișînău.

5.4. În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare, Beercafe.md va anunța Clientul cu privire la termenul estimat al livrării.

5.5. În cazul în care Clientul nu furnizează informații corecte cu privire la facturare sau livrare, Beercafe.md va putea refuză livrarea, fără că acest lucru să se considere o încălcare a Contractului, sau va putea stabili un nou termen de livrare, după îndeplinirea lipsurilor. BeerCafe & BottleShop își rezervă dreptul de a refuză o nouă livrare în măsură în care comunicarea inexactă ori eronată a datelor sus menționate s-a realizat cu intenție și fără justificare.

5.6. Beercafe.md nu își asumă răspunderea pentru întârzierile cauzate de firma de curierat, responsabilitatea revenind integral acesteia, subscrisă garantând exclusiv îndeplinirea obligațiilor care țîn de propria persoană și de propriii angajați.

5.7. În măsură în care clientul nu este găsit de către firma de curierat la adresa specificată în comandă, ori adresa specificată în comandă nu este completă sau conține inadvertențe, de natură a face imposibilă livrarea comenzii, precum și în cazul în care livrarea ar trebui să se realizeze într-o locație improprie, de natură a pune în pericol integritatea curierului, fapt care face imposibilă livrarea, clientul este răspunzător în integralitate pentru contravalorea transportului și a produselor comandate.

5.8. În măsură în care clientul revine și resolicita comandă, toate costurile legate de noul transport sunt în sarcina să.

5.9. În măsură în care clientul, ulterior acceptării comenzii, anunță, în orice mod, Beercafe.md despre intenția să de a nu mai prelua produsul comandat, ori refuză preluarea produsului livrat prin curierat, prețul nefiind achitat, clientul este răspunzător integral de întregul cost al transportului și de costul produselor comandate de la Beercafe.md că urmare a lansării comenzii asupra căreia s-a renunțat nejustificat.

5.10. În măsură în care clientul achita contravaloarea produselor însă până la momentul livrării/ridicării lor se răzgândește, nejustificat, anulând comandă ori refuzând preluarea produselor, beercafe.md nu va restitui prețul achitat, precum și orice altă suma reprezentând eventuale speze suportate de Beercafe.md ca urmare a lansării comenzii asupra căreia s-a renunțat în mod  nejustificat.

5.11. Clientul va putea primi produsele de la curier doar dacă va prezența un act de identitate, care confirmă faptul, că vîrstă clientului este mai mare de 18 ani

5.12. Livrările vor fi efectuate non-stop.

Art. 6. GARANȚII

6.1. Toate produsele comercializate pe site, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor, producătorul fiind unic responsabil pentru eventuale lipsuri, deficiențe, neconformități, etc., enumerarea având caracter exemplificativ, această cuprinzând în esență toți factorii având legătură directă cu producătorul.

6.2. Produsele comercializate de Beercafe.md sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

6.3. Beercafe.md poate limita capacitatea de achizionare a unor produse sau servicii disponibile pe site la un moment dat, unuia sau mai multor Clienți.

6.4. De asemenea, orice reclamație privind deficiențe ale produsului/produselor achiziționate pot fi făcute direct pe adresa cafenelei BeerCafe & BottleShop (Mun. Chișinău, str. Iablocikin, 2/2) în termen de 14 zile de la recepție.

Art. 7. RETURNAREA PRODUSELOR

7.1. În funcție de natură produselor, orice client persoană fizică (consumator) are dreptul să notifice în scris BeerCafe & BottleShop că dorește denunțarea contractul de vânzare — cumpărare a produsului/produselor comandat/comandate în cazul în care produsele livrate sunt neconforme cu specificațiile de pe site.  Pentru celelate cazuri, când beercafe.md a satisfăcut toate codițiile și obligațiunele contractuale, denunțarea nu paote avea loc.

7.2. Clientul nu va suportă cheltuielile directe de returnare ale produselor cumpărate și neconforme de la Beercafe.md.

7.3. Returnarea produsului/produselor comandate și livrate se va realiza exclusiv la localul BeerCafe & BottleShop, prin predarea personală a acestora de către clientul cumpărător ori prin expedierea lor, pe cheltuiala cumpărătorului client, printr-o firma de curierat.

7.4. Contravaloarea produselor comandate, livrate de BeerCafe & BottleShop și ulterior returnate de către clientul cumpărător, în condițiile sus-menționate, se va restitui exclusiv prin transfer bancar, în contul personal al clientului cumpărător, cu excepția cazului în care acesta împuternicește în scopul arătat o terță persoană, prin act autentic notarial, înscris care se va prezența în original furnizorului.

7.5. Pentru produsele returnate care prezintă ambalaje deteriorate sau incomplete, urme de uzură, zgârieturi, lovituri, etc. Beercafe.md  va avea dreptul de a alege dacă acceptă sau nu returnarea sau dacă diminuează suma returnată, proporțional cu deficiență constatată la returnare, sens în care, prin transfer bancar, clientului cumpărător îi va fi restituită exclusiv această valoare. Renunțarea la contract și restituirea produsului se va face în conformitate cu legislația Republicii Moldova privind returnarea produselor.

7.6. În cazul exercitării dreptului legal de returnare a produsului, Beercafe.md va rambursa contravaloarea acestuia, prin transfer bancar în condițiile sus-menționate,  în cel mult 14 de zile de la primirea produselor, cu excepția cazului în care se constată că produsul returnat prezintă lipsuri, deficiențe, deteriorări, etc, situație în care prețul se va reduce proporțional, potrivit art.7.5.

7.7. Denunțarea contractului în mod repetat, returnarea repetată de produse, fără o justificare reală sau obiectivă, va putea fi considerată un abuz.

7.8. În orice situație de returnare a produselor, acestea trebuie să fie în aceeași stare, sigilate, în ambalajul și cutia originală, cu etichetele intacte și împreuna cu toate documentele care l-au însoțit (factură, bon fiscal sau alte documente), aceste condiții fiind cumulative, lipsa uneia dând dreptul furnizorului de a refuză returnarea și restituirea prețului.

7.9. Acele produse la care producătorul impune condiții speciale de depozitare NU vor fi acceptate pentru returnare de către BeerCafe & BottleShop.

Art. 8. RĂSPUNDEREA BEERCAFE & BOTTLESHOP

8.1. Beercafe.md nu poate fi făcută răspunzătoare pentru nicio pierdere a Utilizatorului sau a Clientului în situația în care această este cauzată de nerespectarea prezențelor termeni și condiții sau de nerespectarea Contractului și celorlalte instrucțiuni menționate pe site.

8.2. Beercafe.md nu răspunde, de asemenea, pentru prejudiciile create că urmare a nefuncționării site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri accesibile de pe site.

8.3. Beercafe.md nu este responsabilă pentru daune de orice fel pe care Utilizatorul/Clientul sau oricare terță parte o poate suferi că rezultat al îndeplinirii de către Beercafe.md a oricăreia din obligațiile sale conform Contractului și pentru daune care rezultă din utilizarea produselor respective după livrare și, în special, pentru pierderea produselor.

8.4. Beercafe.md nu răspunde în față niciunui client/utilizator pentru eventuale solicitări în afară termenilor și condițiilor de față, nu poate fi răspunzător pentru niciun fel de eventual prejudiciu, material sau de altă natură, care ar derivă, direct sau indirect, din fapte ori alte împrejurări care nu au fost menționate în prezența secțiune de Termeni și Condiții.

8.5. Beercafe.md își rezervă dreptul de a anula comandă și de a nu ține rezervate produsele comandate în cazul în care clientul nu poate fi contactat telefonic în termen de 24 de ore de la plasarea comenzii.

Art.  9.  DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Toate materialele integrate în acest site (inclusiv descrierile produselor, modalitatea lor de promovare, etc.) sunt proprietatea intelectuală a Beercafe.md. Aceste materiale nu pot fi copiate sau reproduse, exceptând perioada de care este nevoie să fie vizualizate online. Încălcarea acestei obligații conferă BeerCafe & BottleShop dreptul de a solicită atât daune interese cât și obligarea celui care se face vinovat la încetarea de îndată a actului prejudiciabil, care nesocotește proprietatea intelectuală a subscrisei.

 Art. 10. UTILIZAREA ABUZIVĂ A SITE-ULUI WWW.BEERCAFE.MD

10.1. Se consideră utilizare abuzivă a site-ului orice utilizare făcută cu rea credință, într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare, în orice alt mod care poate produce prejudicii Beercafe.md, ori în cu totul alte scopuri decât cele specifice utilizării normale a site-ului.

10.2. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifică conținutul site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul va fi considerat o tentativă de fraudare a site-ului ori de a produce prejudicii subscrisei, organele competențe (inclusiv cele penale) urmând a fi sesizate sub acest aspect.

Art.11. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

11.1. Beercafe.md poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țîn de onorarea comenzii, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia în vederea ducerii la îndeplinire a comenzii.

11.2. În caz de cesiune/subcontractare, Beercafe.md rămâne răspunzător față de Client cu privire la modul în care persoană căreia i-a cesionat contractul își îndeplinește obligațiile față de Client.

Art.12. FORȚA MAJORĂ

Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forța majoră, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 13. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII

13.1. Contractul este supus legii Republicii Moldova. Eventualele litigii apărute între Beercafe.md și Client se vor rezolva pe cale amiabilă, sens în care partea nemulțumită va transmite, în prealabil, o notificare, printr-un mijloc de comunicare apt să facă dovadă recepționării de către cealaltă parte, în cazul în care această nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competențe.